« محصولات »

نرم‌افزار لرزه‌نگار: ابزار تحلیل خطر زلزله
 • تحلیل خطر لرزه‌ای احتمالاتی
 • 12 رابطه کاهندگی
 • 3 مدل چشمه‌های لرزه‌ای
 • محاسبه خودکار توزیع‌های احتمال
 • منحنی خطر / UHS
 • ابزار پردازش کاتالوگ
نرم‌افزار لرزه‌نگار: ابزار تحلیل دینامیکی غیرخطی سیستم‌های چند درجه آزادی
 • تحلیل دینامیکی سیستم MDOF
 • المان‌های جداساز / میراگر / مدل دوخطی
 • تحلیل مودال / نیومارک / ویلسون
 • تحریک لرزه‌ای / بارگذاری مستقیم
 • شبیه‌سازی گرافیکی ارتعاش
 • تحریک بحرانی
نرم‌افزار لرزه‌نگار: ابزار پردازش شتابنگاشت زلزله
 • مدیریت همزمان تعداد زیاد رکورد
 • محاسبه پارامترهای مختلف حرکت زمین
 • تهیه طیف‌های پاسخ و طراحی
 • اصلاح خط مبنا و فیلترینگ گروهی
 • ابزار تحلیل سیستم SDF
 • تولید شتاب‌نگاشت مصنوعی

لـــرزه‌نگار

« نرم‌افزار مهندسی زلزله »

لرزه‌نگار تولیدکننده ابزارهای مهندسی زلزله، شامل نرم‌افزارهای: تحلیل خطر لرزه‌ای، تحلیل دینامیکی سازه، تصحیح و پردازش شتابنگاشت و مقیاس کننده رکوردهای زلزله

« ویدیـوها »