محصولات لرزه‌نگار

نرم‌افزار لرزه‌نگار: ابزار تحلیل خطر زلزله
 • تحلیل خطر لرزه‌ای احتمالاتی
 • 12 رابطه کاهندگی
 • 3 مدل چشمه‌های لرزه‌ای
 • محاسبه خودکار توزیع‌های احتمال
 • منحنی خطر / UHS
 • ابزار پردازش کاتالوگ
نرم‌افزار لرزه‌نگار: ابزار تحلیل دینامیکی غیرخطی سیستم‌های چند درجه آزادی
 • تحلیل دینامیکی سیستم MDOF
 • المان‌های جداساز / میراگر / مدل دوخطی
 • تحلیل مودال / نیومارک / ویلسون
 • تحریک لرزه‌ای / بارگذاری مستقیم
 • شبیه‌سازی گرافیکی ارتعاش
 • تحریک بحرانی
نرم‌افزار لرزه‌نگار: ابزار پردازش شتابنگاشت زلزله
 • مدیریت همزمان تعداد زیاد رکورد
 • محاسبه پارامترهای مختلف حرکت زمین
 • تهیه طیف‌های پاسخ و طراحی
 • اصلاح خط مبنا و فیلترینگ گروهی
 • ابزار تحلیل سیستم SDF
 • تولید شتاب‌نگاشت مصنوعی
نرم‌افزار لرزه‌نگار: ابزار مقیاس‌کننده شتابنگاشت‌های زلزله
 • مقیاس شتابنگاشت‌ها بر اساس: روش مقیاس مستقیم / روش Min MSE
 • مقیاس به روش تک نقطه‌ای / مقیاس بر اساس PGA و PGV
 • اصلاح همزمان ضرایب و مشاهده تغییرات
 • محاسبه درون‌برنامه‌ای طیف آیین‌نامه‌های 2800 - ASCE - Eurocode
 • امکان جستجوی شتابنگاشت‌های منطبق با طیف هدف
نرم‌افزار لرزه‌نگار: ابزار تحلیل مدل دوجرمی مخزن ذخیره سیال
 • تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی مدل دوجرمی مخازن ذخیره سیال
 • مدلسازی مخازن زمینی / جداسازی‌شده / هوایی
 • تولید تحریک بحرانی متناسب با مدل
نرم‌افزار لرزه‌نگار: ابزار تحلیل قاب دوبعدی
 • تحلیل استاتیکی خطی
 • تحلیل استاتیکی غیرخطی (پــوش آور)
 • تحلیل دینامیکی خطی
 • تحلیل دینامیکی غیرخطی (میراگر / جداساز / Gap)